കടുവയുടെ ഗർജ്ജനം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കേൾക്കുമോ ഇല്ലയോ; റിവ്യൂ നോക്കാം

ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള രണ്ട് ശക്തന്മാർ അവരുടെ സ്വകാര്യമായ ഈഗോ കാരണം പരസ്പരം പോരടിക്കുമ്പോൾ എന്ത്…
View Post