അന്യൻ ട്രോളുകൾക്കു പിന്നിലെ സത്യം ഇതാണ്. വിക്രം ഇതറിഞ്ഞിട്ടുപോലും ഉണ്ടാവില്ല

നടൻ വിക്രത്തിന്റെ അന്യൻ സിനിമ കാണാത്തവർ വളരെ വിരളമാണ്. ദേശീയ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലൊണ് ‘അന്യൻ…
View Post