ഇമ്പം ഒരു തെറാപ്പിയാണ്, അത് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടവർക്കേ മനസിലാകൂ; റിവ്യൂ വായിക്കാം

ഇമ്പം എന്ന പേര് അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് തീയേറ്റർ വിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. യാതൊരു മുൻപരിചയവുമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിൽ അവിചാരിതമായി…