ഹൃദയം തകർന്ന് നോബി… പ്രിയപ്പെട്ട കൊല്ലം സുധിയെ അവസാനമായി ഒരുനോക്ക് കാണാൻ സഹപ്രവർത്തകരെത്തിയപ്പോൾ