ഇന്റീരിയർ രംഗത്ത് കേരളത്തിലെ മികച്ച ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിച്ച സംരംഭകൻ

ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ പലർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അതിലേക്കുള്ള മുതൽമുടക്കിനെയോർത്തു പലരും ആ ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ…
View Post

ഡോ. അനിൽ ബാലചന്ദ്രൻ : ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി സംരംഭകരുടെ പ്രചോദനം

മറ്റുള്ള ബിസിനെസ്സ് വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വേറിട്ട അറിവും ചിന്താഗതിയുമാണ് ബിസിനെസ്സിനു ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഓരോ സംരംഭകനിലും…
View Post